bg
    VÝROBCE GRAFICKÉHO DEKORAČNÍHO PLOCHÉHO SKLA
 
OK
např. ovoce


 
 

Obchodní podmínky - zakázková výroba

Tyto obchodní podmínky platí pro zakázkovou výrobu zboží .

Fyzická osoba podnikající - OSVČ, plátce DPH,

IČ: 64144887 DIČ: CZ5611082400

web: {www.CzechGlassDecor.cz}

e-mail: {info@czechglassdecor.cz}

Zákaznická linka: +420 725 513 322 (po-pá od 7. do 16.00)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,kterým je F.O.Marek Stanisław Łuczak se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná, identifikační číslo 64144887, zapsaná v v živnostenském rejstříku,dne.15.01.1996 , a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Dodací podmínky

Zakázková výroba

Při objednávání zboží dle svých návrhů nebo vzorku zákazníka se dodací podmínky domlouvají individuálně podle počtu kusů , barvy a grafického vzoru. Cena a termín dodání je dle momentálních dispozic a možností výrobní kapacity. U nových zákazníků je při objednávce účtována záloha ve výši do 65% z celkové ceny objednávky a doplatek za zboží je při převzetí zakázky. Cenu určujeme dle skutečných nákladů nebo kalkulací. Vždy musí být uvedeny celé adresy a kontakty jak pro fakturaci, tak pro dodání zboží. Možno dodávat velký počet kusů i po částech dle možností výroby. Obal je možno zajistit podle přání a požadavků zákazníka cena obalu však není zahrnuta v ceně výrobku. V objednávce uvádějte přesnou adresu, kontaktní telefonní číslo a e-mail. Objednávky bez těchto údajů nemohou být vyřízeny. Poškození zásilky dopravcem je možné, proto si důkladně zásilku zkontrolujte při převzetí nejpozději do 2 pracovních dnů. Pozdější reklamace nepřijímáme. Pokud je zboží poškozeno musí být sepsán protokol s dodávajícím / řidičem.

Obchodní podmínky pro zákazníky

1.Všeobecná ustanovení

Poptávka po nacenění zakázky není závaznou objednávkou a není zpoplatněna. Akceptace nacenění kupujícím se považuje za objednávku. Vztahy objednajícího( odběratele) a výrobce se řídí podmínkami které jsou pro obě strany závazné, pokud není v jiné smlouvě stanoveno jinak.

2. Předmět smlouvy (Zakázky)

Předmětem smlouvy zakázky jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zakázkové zboží).Zpracovaná nabídka zakázky výrobcem a akceptovaná zákazníkem mailem, je považována jako uzavřená kupní smlouva se souhlasem obchodních podmínek výrobce . Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách jsou orientační. Cena zakázky je vždy stanovena po nacenění a faktickém zaměření servisem výrobce nebo po dodání nákresu a přesných rozměrů zakázky objednavatelem . Prodejní doklad vystavený na základě kupní smlouvy nebo objednání zakázky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, montážního servisu, popř. jiné náklady spojené s nadstandardním požadavkem zákazníka. Zboží je možné zaslat na dobírku, ke každé dobírce připočítáváme dopravné dle platného ceníku dopravce. Dodání zboží dle obchodního zákoníku: Není-li prodávající povinen podle jiné smlouvy s kupujícím dodat zboží v určitém místě, je dnem uskutečnění dodávky termín, kdy zboží je předáno prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Platební podmínky: platbu na účet prodávajícího CzechGlassDecor ( č.ú. 2500238831/2010 ), variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury.lze platit dobírkou, hotovostí či platební kartou, není-li smluvně sjednáno jinak.V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu může být splněn rovněž zaplacením v hotovosti pokud se tak smluvní strany dohodnou.

3. Grafické práce

Práce grafika na zpracování grafického náhledu motivu je zdarma, maximálně však zpracování 2 náhledů (1 náhled = 1 fotka). Každý další náhled motivu je zpoplatněný částkou 700,-

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta - realizace zakázky začíná běžet od obdržení všech podkladů které jsou nutné pro včasné vyřízení zakázky. V případě, že objednající osoba nedodá ve stanoveném termínu dohodnuté podklady tzn.vlastní foto, nebo čísla fotografií z fotobanky např.: Fotolia, protahuje se tak i doba zhotovení náhledu( vizualizace dle požadovaných rozměrů zakázky). Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými výrobcem.

5. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zakázky objednajícímu. Výrobce poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců pod podmínkou, že budou dodržovány zásady a pokyny pro odběratele bod.č.8

6. Reklamace a vrácení zboží

Zjistíte-li při převzetí zboží - zakázky vady , informujte výrobce bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned při převzetí zboží - zakázky nebo do 48 hodin po doručení (telefonicky na 725513322 a e-mailem na {info@czechglassdecor.cz}, kde popište druh vady výrobku a způsob náhrady. Nepoužívejte MMS. Prodávající je povinen reklamace vyřešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout. Informujeme, že po provedení montáže skla zákazníkem (svépomoci) se na zjištěné vady reklamace nevztahuje. Minimální vady skla nejsou předmětem reklamace, jelikož se jedná o ruční výrobu a jeho náročné zpracování. Povolená tolerance v plochém skle s potiskem dle rozměru skla + - 3mm, kompenzace vzoru na panelech + - 2mm. Vizuální posouzení povrchu: Vzdálenost pozorovatele od skleněné tabule je 1 metr. Posouzení v podmínkách přirozeného denního světla, nebo při osvětlením simulujícím toto světlo. Sklo se posuzuje ze skleněné strany( z lícové), ne ze strany foliované. Vady neviditelné z uvedené vzdálenosti jsou považovány za přijatelné.Za vady skla mechanické se považují vady na novém výrobku- poškrábaný povrch, odštípnutá hrana apod. Za mechanické poškození se nepovažuje rozbití úderem při používání. Reklamaci lze uplatnit jedině v případě, že sklo nebylo poškozeno úderem či jiným mechanickým, chemickým, tepelným či jiným působením při užívání.Vadný nový výrobek je nutno do 48 hodin po doručení odeslat na vlastní náklady zpět dodavateli, který posoudí, zda se jedná o skrytou vadu výrobku (a zašle na vlastní náklady výrobek nový), nebo zda poškození vzniklo nesprávným zacházením (v tom případě nebude reklamace uznána a výrobek bude opraven a zaslán zpět na náklady zákazníka). K zásilce zákazník přiloží doklad o koupi nebo jeho kopii.Kupující odešle zboží na adresu provozovny prodávajícího: Marek Łuczak - CzechGlassDecor - Rudé armády 2088/29a, 733 01 Karviná - Hranice.. Zboží zákazník neposílá dobírkou, ale jako běžný balík. V opačném případě ji prodávající není povinen převzít. Zboží musí být doručeno na provozovnu prodávajícího ve stanovené lhůtě.Vrácené zboží nesmí jevit známky používání a musí být v původním stavu. Zboží musí být odesláno v původním obalu, ve kterém bylo doručeno a zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. V opačném případě není dodavatel povinen zboží převzít.

7. Dodatečné informace pro zákazníky kteří si budou vyměřovací a montážní práce provádět svépomocí. Tytéž informace platí i v případě využití služeb našich servisních techniků kteří zakázku zaměří a pak i provedou montáž. Skleněné výrobky v souladu s požadavky pro plavené sklo a termické zpracování skla (kalení) vyžadují :

Prvořadé zpracování všech mechanických prací se sklem. Tzn.: vrtání otvorů, výřezy různého tvaru, opracování hran, broušení, leštění a fasetování.To se musí udělat vždy tam, kde se dvě skla spojují k sobě.

!!! Ve skle už kaleném nelze již tyto mechanické práce provádět. !!!

Zasklení by mělo být montováno (lepeno) v případě instalace v kuchyni 2-3 mm nad pracovní deskou a 2-3 mm pod horními skříněmi.

8. Zásady a pokyny pro odběratele a uživatele plochého dekoračního skla :

Laminovaného ESG,VSG, grafického, UV tisku na sklo a Ceramic Glass které musíte dodržovat. Sklo je nutno používat podle následujících zásad: sklo nesmí přijít do styku s chemickými prostředky typu tekutý prášek , agresivní ředidla a prostředky které nejsou vchodná na ošetření skla . vyvarovat se používání kovových výrobků, drátěných kartáčů a prudkých mechanických nárazů nepoužívat vodní páru a tekutiny přesahující teplotu160 °C nevystavovat skla přímému styku plamene velkého hořáku plynového sporáku , může to poškodit výtisk a měnit barvu skla a grafického vzoru, maximální krátkodobá teplota skla je 160°C. Naše všechny skleněné výrobky jsou z kaleného skla a jsou vhodné do kuchyně na montáž přímo za plynový sporák za podmínek, že budou dodržována všechna doporučení výrobce To znamená : - minimální vzdálenost montovaného skla na zdi od velkého hořáku sporáku cca 28cm a malého 20 cm. V zadní části plynového sporáku nebudou použity tak velké kovové hrnce a pánve zpod nichž by se dostávaly plameny a zasahovaly až na povrch skla nebo měly přímý dlouhodobý kontakt se sklem.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího . Odesláním elektronické objednávky(zakázková výroba) objednávající bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb).Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, ani je-li spotřebitelem, neboť podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu.

10. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebudou svěřená data kupujícího poskytnuta třetí osobě s výjimkou přepravních služeb a to v nezbytně nutném rozsahu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887 , která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Firma Marek StanisŁaw Łuczak vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Marka Łuczaka, e-mailová adresa info@damtex.com, telefonní číslo +420 725 513 322.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet firmy Marek StanisŁaw Łuczak), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti firmy Marek StanisŁaw Łuczak.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887
kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel,
servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti firmy Marek StanisŁaw Łuczak.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

b. Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887

Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.

c. Nezávazná objednávka zboží

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

d. Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o objednaném zboží.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887
kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

e. Registrace a provoz e-shopu

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

f. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek, pokud je zákazník členem Marek StanisŁaw Łuczak extra klubu číslo Marek StanisŁaw Łuczak extra klub karty, a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z call centra.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.


g. Řešení stížností zákazníků

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887

Osobní údaje jsou zpracovávány během období, než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.


h. Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, firma Marek StanisŁaw Łuczak bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.
Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníkem.

i. Uplatňování nároků firmy Marek StanisŁaw Łuczak

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává pro účely nároků firmy Marek StanisŁaw Łuczak následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby firmy Marek StanisŁaw Łuczak, údaje uvedené v žalobě proti firmě Marek StanisŁaw Łuczak, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů firmy Marek StanisŁaw Łuczak.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné pro účely oprávněných zájmů firmy Marek StanisŁaw Łuczak. Oprávněným zájmem firmy Marek StanisŁaw Łuczak je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči firmy Marek StanisŁaw Łuczak.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:
firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887 jako zpracovatel a soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči firmy Marek StanisŁaw Łuczak uplatňované nároky, nebo během které si firma může uplatnit své vlastní nároky.

j. Plnění zákonných povinností firmy Marek StanisŁaw Łuczak

Firma Marek StanisŁaw Łuczak zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až j) za účelem plnění zákonných povinností firmy Marek StanisŁaw Łuczak.
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů firmy Marek StanisŁaw Łuczak je nezbytné k plnění zákonných povinností firmy Marek StanisŁaw Łuczak.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

firma Marek StanisŁaw Łuczak, se sídlem Rudé armády 2088/29a , 733 01 Karviná Hranice , IČ: 64144887 jako zpracovatel a
daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním firmy Marek StanisŁaw Łuczak:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla firmy s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem firmy,
b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

4. Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

INFORMACE O COOKIES

   Co jsou cookies?
Cookies v překladu znamenají "sušenky". Jsou tak pojmenovány podle britského zvyku nabídnout návštěvníkovi sušenku pro navození přátelské atmosféry.

   V internetové praxi je cookie malý textový soubor, který webová stránka uloží do vašeho prohlížeče ("nabídne sušenku"). Později je možné uloženou informaci přečíst. Jednoduchým příkladem využití je, že stránka pozná, že už jste ji v minulosti navštívil, a tak vám nezobrazí informační okno. Používá se i na složitější úkoly a například většina webů, na které se lze přihlásit pod uživatelským účtem, se bez nich neobejde.

   Cookies nejsou ve vašem prohlížeči uloženy napořád. Záleží na nastavení prohlížeče a samotné cookie. Některé jsou uložené jen po dobu, po kterou máte otevřené určité stránky. Další jsou platné v řádech dní až měsíců.

   Bližší technické informace najde na české Wikipedii

   Jak soubory cookies používáme?
Seřadíte si produkty podle ceny, přidáte si zboží k porovnání nebo si přihodíte zboží do košíku. Pak ale musíte náhle odejít a zavřete prohlížeč. Když se pak vrátíte, vše je ve stejném stavu, a to díky souborům cookies. To je jeden z příkladů, kdy zpříjemňují práci s našimi stránkami. Používáme ale i klíčové cookies, které umožňují správnou funkčnost například při přihlášení.

   Abychom mohli zlepšovat naše služby, musíme mít dokonalý přehled o tom, co se na stránkách děje. Zjišťujeme, které funkce zákazníci používají nejčastěji, abychom je zdokonalili. Kde mají problémy, abychom tomu předešli. A jak často na naše stránky chodí, abychom tomu přizpůsobili výkon serverů. Na to využíváme analytické cookies služby Google Analytics. Rovněž nám umožňují analyzovat výkon online prodejních kanálů.

   Kdo není vidět, jako by nebyl. Proto využíváme cookies služeb Google AdWords a Facebook, které nám pomáhají s analýzou úspěšnosti prodejních kanálů, které zastupují. Zkrátka musíme mít přehled o tom, jak jednotlivé reklamy fungují, abychom je mohli efektivně optimalizovat.

   Jak cookies odmítnout?
Použití cookies můžete nastavit ve vašem webovém prohlížeči. V některých prohlížečích můžete smazat jednotlivé cookies a případně odmítnout přijímání všech cookies. Kupující má rovněž možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Více informací naleznete v nápovědě vašeho prohlížeče, nebo na internetu:

Google Chrome: počítač | zařízení Android | iPhone a iPad
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

   Při smazání nebo odmítnutí všech cookies dojde ke zhoršení funkčnosti našich stránek a některé funkce nemusí být dostupné.

   Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie společnost Google chrání vaše osobní údaje a další data.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

   Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

   Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

   Mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

   Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 
 
 
 
Copyright: czechglassdecor.cz 2013 - 2023 | Designed and coded by WEBLUX

>>> REKLAMA <<<

www.weblux.net www.damtex.cz www.e-picture.cz www.e-picture.cz www.e-fotolia.cz

>>> Zpětné odkazy <<<

www.google.com | www.yahoo.com |
Generated time 0.223943 [s]
GEO:
 
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb souhlasíte s jejich použitím. Více informací...